top of page

  CELE I STATUT

Wszyscy członkowie IWW zobowiązują się zapoznać i zaakceptować cele i statut związku. Ta strona zawiera listę najważniejszych dokumentów. Twój własny oddział może również mieć własne zasady i polityki, które nie powinny być sprzeczne z wymienionymi tutaj dokumentami.

Preambuła
Preambuła jest dokumentem założycielskim oraz deklaracją zasad i wizji IWW.

Nie zmienił się znacznie od konferencji założycielskiej związku w Chicago w 1905 r. W kontekście nasilających się represji ze strony pracodawców i rządu w sprawie naszych z trudem wywalczonych wynagrodzeń i warunków Preambuła wybrzmiewa we współczesnym okresie równie silnie, jak wtedy, gdy została napisana po raz pierwszy .

Ze względu na swoje znaczenie historyczne preambuła poprzedza wszystkie inne dokumenty dotyczące celów i konstytucji związku.

Międzynarodowe zasady przewodnie i przepisy
IWW ma na celu zorganizowanie wszystkich pracowników na całym świecie. Międzynarodowe wytyczne i zasady określają, w jaki sposób różne administracje regionalne IWW współpracują ze sobą.

Poprawki do międzynarodowych wytycznych i zasad są głosowane przez członków IWW w każdej Administracji Regionalnej i Regionalnym Komitecie Organizacyjnym. Proponowane poprawki wymagają do przyjęcia dwóch trzecich wszystkich oddanych głosów.

Księga zasad
Administracja regionalna ma własny zbiór przepisów, różniący się od innych administracji regionalnych.

Zasady są tworzone lub zmieniane przez członków IWW – w drodze referendum lub na dorocznej konferencji delegatów związku. Zmiany w Regulaminie wymagają do przyjęcia dwóch trzecich wszystkich oddanych głosów.

Podręcznik zasad i procedur
Aby wesprzeć nasze zasady, nasza administracja regionalna ma również Podręcznik zasad i procedur.

Zasady nie mogą być sprzeczne z naszymi zasadami i są tworzone lub zmieniane na dorocznej konferencji delegatów związku, lub przez delegatów z każdego oddziału – Delegacką Radę Wykonawczą.

Procedury nie mogą być sprzeczne z naszymi zasadami i zasadami oraz dokumentować, w jaki sposób zasady są wdrażane w życie. Procedury są tworzone lub zmieniane przez Radę Wykonawczą Delegatów, lub przez funkcjonariuszy Administracji Regionalnej.

bottom of page